Navigation, sök och inloggning

B2F0E3

Så hanterar vi dina personuppgifter

PUL står för Personuppgiftslagen och är den lag som beskriver hur dina personuppgifter ska hanteras av oss som försäkringsbolag.

Här hittar du också användarvillkoren för www.gouda-rf.se

Vad innebär PUL i praktiken?

De personuppgifter som hämtas in, får vi normalt direkt från dig som kund eller från dig som visar intresse för att bli kund, men de kan även erhållas från exempelvis annat bolag inom Gjensidigekoncernen, från någon av våra samarbetspartners, försäkringsförmedlare eller från din arbetsgivare. Uppgifterna kan också inhämtas eller kompletteras och uppdateras från myndigheters register eller andra privata och offentliga register, t.ex. PAR. I de fall vi har upplysningsskyldighet gentemot myndighet kommer vi att lämna ut de uppgifter myndigheten begär att få ta del av. I övriga fall behandlas dina uppgifter med sekretess, i enlighet med Gjensidiges etiska regler.

Vilka uppgifter som behandlas

De uppgifter som behandlas berör dig som kund samt eventuella försäkrade, medförsäkrade, inbetalare, förmånstagare och panthavare etcetera. Uppgifter som behandlas är till exempel namn- och adressuppgifter, personnummer och i vissa fall även uppgifter om yrke, medborgarskap, vissa ekonomiska förhållanden och hälsotillstånd. Uppgifterna som hämtas in om dig och som behandlas är nödvändiga för att vi ska kunna administrera försäkringen, t ex vid registrering och bedömning av försäkringsansökan, administrering av försäkringsavtalet, utredning av skadeärenden m.m. Uppgifterna kan också komma att användas för marknadsföring genom till exempel e-post och sms. Vi använder även personuppgifterna som underlag för riskbedömning, analyser, affärs- och metodutveckling och för skadeförebyggande forskning. Uppgifterna kan även komma att registreras i ett för försäkringsbranschen gemensamt skadeanmälningsregister (GSR).

Under vilken tid lagras informationen

Behandling av personuppgifterna kommer att ske under försäkringsavtalets giltighetstid och utbetalningsperiod. Vissa grundläggande uppgifter för avtalet kan komma att behandlas även efter avtalsperiodens slut. Dina personuppgifter sparas inte under längre tid än nödvändigt. För marknadsföringsändamål kan uppgifterna komma att lagras i upp till tre år efter att avtalet upphört att gälla. Gjensidige iakttar alltid stor försiktighet i syfte att skydda den personliga integriteten vid behandling av personuppgifter.

Begäran om besked

I vårt pågående arbete med att förbättra vår service kan Gjensidige komma att spela in eller på annat sätt dokumentera kommunikationen med dig.

Som fysisk person har du rätt att genom en skriftlig ansökan, en gång om året, kostnadsfritt begära att få besked om vilka personuppgifter vi behandlar om dig. Du har också rätt att skriftligen begära att vi rättar felaktiga personuppgifter som rör dig. Du kan även begära att dina uppgifter inte ska användas för direktmarknadsföring.

Skriv till:

Gjensidige Försäkring 
Box 3031
103 61 Stockholm

Användarvillkor

När du använder och utnyttjar Goudas webbplats (www.gouda-rf.se) bekräftar du samtidigt att du accepterar följande villkor för användning av webbplatsen:

Vi strävar efter att hålla informationen på webbplatsen uppdaterad och korrekt. Trots detta kan felaktiga eller ofullständiga uppgifter förekomma. Allt material som finns tillgängligt via denna webbplats är avsett endast som allmän information och utgör inte rådgivning eller rekommendationer, om det inte uttryckligen framgår. Gjensidige garanterar inte att informationen är korrekt, fullständig eller tillgänglig. Beträffande våra produkter är det alltid texterna i pdf-filerna som gäller före den allmänna texten som står på webbplatsen. Kontrollera alltid våra försäkringsvillkor för fullständig information kring vad som gäller i olika lägen.

Gjensidige frånsäger sig allt ansvar för fel på webbplatsen eller dess tillgänglighet. Gjensidige tar inte heller något ansvar för innehållet på eventuella externa webbplatser som vi har länkat till. Ägare till dessa webbplatser ansvarar för att de är publicerade i överensstämmelse med gällande lagar och regler. Gjensidige tar inte ansvar för bristande tillgänglighet av dessa webbplatser.

Allt innehåll på denna webbplats skyddas av immaterialrättslig lagstiftning. Rättsinnehavare Gjensidige Forsikring ASA, Norge, svensk filial, med organisationsnummer 516407-0384. Det är inte tillåtet att reproducera, publicera eller distribuera varumärken och logotyper i Gjensidiges ägo utan Gjensidiges skriftliga medgivande.