Om vi inte är överens

Har du mottagit ett beslut från Gouda som du har frågor kring eller som du menar är felaktigt i förhållande till inträffad skada eller till försäkringsvillkoren önskar Gouda att du snarast kontaktar oss. Vi vill försäkra oss om att det inte skett något missförstånd eller att beslutet fattats på felaktiga grunder.

 

 

Intern omprövning

Gouda ber dig i första hand samla dina synpunkter och sända in en skriftlig begäran om omprövning till Gouda där du anger vad i Goudas beslut det är du inte är nöjd med, om du tycker att något förbisetts eller om det finns nya omständigheter som inte framkommit tidigare som kan ha betydelse för ärendets avgörande. 

En ny handläggare kommer då att gå igenom ärendet på nytt och återkommer därefter till dig med svar på dina frågor och synpunkter. Får du medhåll vid omprövningen utbetalas ersättning som vanligt.

Får du inte medhåll vid en omprövning kan du i andra hand vända dig till Gouda/Gjensidiges kundombudsman. För att så snabbt och effektivt som möjligt kunna hjälpa till med ditt klagomål behöver vi en skriftlig information om vad du anser är fel.

Du kommer i kontakt med kundombudsmannen genom att mejla oss på kundombudsmannen@gjensidige.se 

Extern prövning

Om du fått ditt ärende omprövat och ändå inte är nöjd har du som privatperson möjlighet att få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta:

Konsumenternas försäkringsbyrå

Du som är privatperson kan få rådgivning i frågor som rör försäkring eller skadereglering genom att kontakta Konsumenternas Försäkringsbyrå. www.konsumenternas.se, Box 24215, 104 51 Stockholm, telefon 0200-22 58 00. Det går även bra att vända sig till den kommunala konsumentvägledningen för råd och hjälp.

Allmänna Reklamationsnämnden 

Allmänna Reklamationsnämnden (ARN) kan pröva ärenden som berör konsumenter (privatpersoner). Prövning i ARN är kostnadsfri och beslutet har form av en rekommendation. ARN prövar bland annat ärenden där du inte är nöjd med försäkringsbolagets bedömning gällande skada på eller förlust av egendom. För mer information om vilka ärenden ARN prövar se deras hemsida. www.arn.se, Box 174, 101 23 Stockholm, telefon 08-508 860 00, arn@arn.se

Svensk Försäkrings Nämnder

  • Nämnden för Rättsskyddsfrågor och Ombudskostnadsnämnden prövar ärenden som gäller rättsskyddsförsäkring.
  • Personförsäkringsnämnden prövar ärenden som gäller medicinsk bedömning i sjuk- och olycksfallsförsäkring eller hem- och reseförsäkring.
  • Ansvarsförsäkringens Personskadenämnd prövar ärenden som gäller ersättning för personskada inom ansvars- och överfallsförsäkring som reglerats på skadeståndsrättslig grund.

För mer information om vilka ärenden Svensk Försäkrings Nämnder prövar se deras hemsida, www.forsakringsnamnder.se. Svensk Försäkrings Nämnder, Box 24067, 104 50 Stockholm, telefon 08-522 787 20, info@forsakringsnamnder.se

Preskription

Den som vill ha försäkringsersättning eller annat försäkringsskydd måste väcka talan inom 10 år från tidpunkten när det förhållande som enligt försäkringsavtalet berättigar till sådant skydd inträdde.

Om den som vill ha försäkringsskydd har framställt anspråket till försäkringsbolaget inom den tid som anges i första stycket, är fristen att väcka talan alltid minst 6 månader från det att bolaget har förklarat att det har tagit slutlig ställning till anspråket. 

Om talan inte väcks enligt ovan angivna tidsfrister, går rätten till försäkringsskydd förlorad.