Navigation, sök och inloggning

B2F0E3

Ungdomsreseförsäkring

För resor inom Europa eller världen - för dig under 35 år

Från 2 – 365 dagar

 • Egen alarmcentral dygnet runt 
 • Täckning vid sportaktiviteter som t.ex dykning, forsränning och bergsvandring
 • Komplement till hemförsäkringen eller full försäkring
 • Gäller utan självrisk!

> Ladda ner För- och efterköpsinformation för Ungdomsreseförsäkringen

> Ladda ner  Fullständigt villkor

Trygghet

Goudas Ungdomsreseförsäkring ger dig trygghet under resan. Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral. De har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ställa ut betalningsgarantier. Våra läkare, sjuksköterskor och krispsykologer finns alltid på plats – allt för att du ska känna dig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.

För dig under 35 år

Du får teckna Goudas Ungdomsreseförsäkring, så länge du är mellan 1 - 34 år på avresedagen.

Ingen självrisk

Försäkringen gäller helt utan självrisk.

Valmöjligheter

Goudas Ungdomsreseförsäkring är flexibel och kan anpassas efter dina behov. Försäkringen har tre teckningsalternativ:

1. Reseförsäkring

Försäkring från dag 1. Du har ett fullt försäkringsskydd under hela resan.

2. Försäkring från dag 46

Försäkringen börjar gälla dag 46 på resan med ett fullt skydd, under förutsättning att du under resans dag 1 - 45 ska utnyttja din hemförsäkrings reseskydd.

3. Komplement till hemförsäkring

För resor kortare än 45 dagar

 • Ersättning för självrisk i hemförsäkringens reseskydd
 • Invaliditetsersättning vid olycksfall
 • Krishjälp
 • Extra egendomsskydd (valbart)
 • Semestergaranti (valbart)

För resor längre än 45 dagar

 • Ersättning enligt ovan dag 1 - 45, från dag 46 gäller fullt försäkringskydd
 • Semestergaranti exkluderas helt

Försäkringsomfattning

Försäkringsomfattning

 
 GrundskyddKomplement till hemförsäkring dag 1 till 45Fullt skydd dag 46 till 365 eller dag 1 till 45/365
Vård  
Akut läkar-/sjukhusvård2.000 krNödvändiga och skäliga kostnader
Akut tandläkarvård2.000 kr5.000 kr
Sjuk-/hemtransport2.000 krNödvändiga & skäliga kostnader
Anhörigs resa till försäkringstagare2.000 kr
Resekostnader för att besöka nära anhörig2.000 kr
Olycksfall - Invaliditetsbelopp  
Invaliditet300.000 kr300.000 kr
Dödsfall25.000 kr25.000 kr
Hjälpmedel25.000 kr25.000 kr
Ansvarsskydd10.000 kr2.000.000 kr
Överfallsskydd10.000 kr500.000 kr
Rättsskydd10.000 kr100.000 kr
Krishjälp10.000 kr10.000 kr
Evakuering2.000 kr50.000 kr

 

 
 Valbara momentKomplement till hemförsäkring dag 1-45Fullt skydd dag 46 till 365 eller dag 1 till 45/365
Egendomsskydd *  
Personlig lösegendom (varav kontanter (2.000 kr))2.000 kr6.000 kr
Färdbiljetter2.000 kr20.000 kr
Resehandlingar2.000 kr10.000 kr
Kompletterande egendomsersättning4.000 kr-
Merkostnader2.000 kr2.000 kr
Semestergaranti **  
Komma ikapp resan30.000 krSe vänster spalt

(Endast möjlig vid resor
kortare än 45 dagar)
Försening mer än 4/12 tim300/500 kr
Bagageförsening utresa 4/12/24 tim300/500/500 kr
Bagageförsening hemresa 4/12 tim300/400 kr
Anslutningsskydd2.000 kr
Förstörd semester - dagsersättning25.000 kr
Hyra av sportutrustning3.000 kr
Återbetalning av aktivitetskostnad10.000 kr
Självrisk reseskydd hem-/
villaförsäkring
2.000 kr

** Endast möjlig att teckna för resor kortare än 45 dagar och kan väljas bort för att minska premien 

OBS!

Vid resor längre än 45 dagar där du ska utnyttja reseskyddet i hemförsäkringen de första 45 dagarna, gäller ersättningsnivåerna i den vänstra spalten dag 1-45 om man tecknat försäkringen som ett komplement till hemförsäkringen. Dag 46 övergår försäkringen till att täcka enligt nivåerna i högra spalten.

Info

Läkarvård

Du får ersättning för alla nödvändiga och skäliga kostnader för akut läkarvård, sjukhusvård, medicin, ambulanstransporter och övriga transporter för behandling och vård. Du ska söka läkare på vistelseorten i direkt anslutning till sjukdomens eller olycksfallsskadans uppkomst.

Hemtransport

I de fall det krävs, ordnar och täcker vi hemtransport tillbaka till Sverige. Du får också ersättning för extrakostnader om du är tvungen att resa hem till en allvarligt sjuk nära anhörig, eller om en nära anhörig behöver resa till dig.

Olycksfall Invaliditetsbelopp

Försäkringen gäller för medicinsk invaliditet vid olycksfall som leder till bestående men, och vid dödsfall på grund av olycksfall. Invaliditetsersättning för bestående men räknas i procent av försäkringsbeloppet på 300 000 kronor. Försäkringen gäller även för vanprydande ärr.

Ansvarsskydd

Försäkringen gäller för dig som privatperson, om du under resan orsakar skada på tredje (annan) person eller dennes egendom och du blir ersättningsansvarig eller skadeståndsskyldig för detta. Gouda måste kontaktas innan du vidtar åtgärder.

Rättsskydd

Blir du som privatperson involverad i en rättssak under resan hjälper vi dig och täcker för dina kostnader, inklusive ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Gouda måste kontaktas innan du vidtar åtgärder.

Överfallsskydd

Vi lämnar ersättning för personskada som du utsätts för genom misshandel eller annat uppsåtligt våld. Ersättning beräknas enligt skadeståndslagen.

Krishjälp

Försäkringen täcker krispsykologisk behandling för psykiska skador som kan uppstå i samband med olycksfall, terrorhandlingar och andra händelser begångna mot dig.

Evakuering

Ersättning för evakueringskostnader om UD uppmanar och arrangerar evakuering pga naturkatastrof eller krigsliknande händelse.

Egendomsskydd (valbart)

Försäkringen gäller vid förlust av medtagen lösegendom (bagage) som du äger, hyr eller lånar för tillfälligt personligt bruk och som är orsakad av plötslig och oförutsedd händelse till exempel inbrott, stöld, brand, skadegörelse, läckage eller rån.

Semestergaranti (endast valbart för resor kortare än 45 dagar)

Med semestergaranti får du ersättning om din semester inte har gått att genomföra som du planerat. Du får till exempel dagsersättning vid sjukdom, förseningar för dig eller ditt bagage eller om du inte kan genomföra planerade aktiviteter som semestern hade som syfte (en skadad hand gör det till exempel inte möjligt att bergsklättra eller spela golf).