Anmäl skada

Har du varit sjuk under resan eller råkat ut för något annat som du vill skadeanmäla till Gouda?
Här hjälper vi dig vidare hur du ska agera vid en skadehändelse.

Vid akut personskada utomlands kontaktas alltid Gouda Alarm på +45 33 15 60 60.

Vi krypterar e-post som sänds till dig och som innehåller ditt personnummer eller andra känsliga personuppgifter, som exempelvis upplysningar om ditt hälsotillstånd. Du kan läsa mer om hur vi hanterar din persondata. Du bör vara uppmärksam på att när du sänder e-post till oss är det ditt ansvar att kryptera eventuella känsliga personuppgifter

Anmäl skada

Här hjälper vi dig vidare hur du ska agera vid en skadehändelse.

Vid akut personskada utomlands kontaktas alltid Goudas alarmcentral
Har du tecknat försäkring som komplement till reseskyddet i din hem-/ villaförsäkring, ska du under komplementperioden vid akut skada kontakta den alarmcentral som är knuten till din hem-/villaförsäkring.

Tel: +45 33 15 60 60
Fax: +45 33 15 60 61
E-post: alarm@gouda-rf.se

Vid skada i USA/Kanada
Tel: +1 86668 GOUDA
E-post: alarm@gouda-rf.se

Guide vid skadehändelser

Skadehändelser, agerande och nödvändig dokumentation
Nedan följer en guide över hur du skall agera, beroende på vilken typ av skada som inträffat.

Observera att guiden är generell och skall läsas tillsammans med bestämmelserna som återfinns under ersättningsmomenten i respektive försäkringsvillkor i övrigt.  

Händelse/försäkringsmomentDen försäkrades agerande

Läkarvård/tandvård

Kontakta Goudas alarmcentral, om möjligt redan innan läkare uppsöks. I sådana fall har vi möjligheten att i förväg lämna besked om täckning och undersöka möjlighet att ställa ut betalningsgaranti till de vårdgivare som accepterar sådana. Har du uppsökt läkare utan att kontakta oss kan du be vårdgivaren fakturera oss eller att du betalar för besöket och därefter sänder in originalkvitton och övriga läkarhandlingar till Gouda, tillsammans med en skadeanmälan för ersättningsbedömning.

Inläggning på sjukhus

Om akut sjukdom, akut skada eller olycksfall kräver inläggning på sjukhus ska Goudas alarmcentral omedelbart kontaktas.
DödsfallVid dödsfall kontaktas Goudas alarmcentral varefter vår personal i samråd med inblandade myndigheter kan ombesörja nödvändiga arrangemang.
Hem-/tillkallelse

Vid behov av hem-/tillkallelse ska Goudas alarmcentral kontaktas för bedömning av ersättningsrätt och arrangemang av resa. Ordnar du eller nära anhörig själv resa ska skadeanmälan sändas till oss med kvitto i original på kostnader för ersättningsbedömning.

Hemtransport

Om du av medicinska skäl behöver hemtransporteras ska Goudas alarmcentral kontaktas, som i samråd med din läkare bedömer och godkänner nödvändigheten av resan.

KristerapiOm du drabbas av akut psykisk kris i samband med rån, olycksfall eller liknande ska du kontaka Gouda eller Goudas alarmcentral. All behandling ska godkännas av Gouda i förväg. Händelsen ska styrkas med intyg från inblandad myndighet och kostnader ska styrkas med
kvitto i original.
Invaliditets-/dödsfallsersättning

Kontakta Gouda för vidare instruktioner.

FörseningSkadeanmälan ska sändas till Gouda tillsammans med intyg från transportör/arrangör.
BagageförseningSkadeanmälan ska sändas till Gouda tillsammans med PIR-rapport från ansvarige transportör.

Stöld/övriga egendomsskador

Stöld, rån och inbrott ska polisanmälas till lokal polis på vistelseorten i direkt anslutning till händelsen. Skada/stöld under transport ska anmälas till transportören och du ska visa upp intyg från transportören om deras eventueltl lämnade ersättning. Skadeanmälan ska snarast sändas till Gouda tillsammans med polisrapport/intyg från transportören samt kvitto i original som styrkande på den förlorade egendomen.

Förstörd semester

Skadeanmälan ska skickas till Gouda tillsammans med intyg som styrker den förstörda semestern och handling som styrker resans pris och antal resdagar.

Ansvarsskydd/Rättsskydd

Vid skada som medför skadeståndsskyldighet eller misstanke om tvist, är det viktigt att du kontaktar oss för vidare instruktioner innan du själv vidtar åtgärder.

Övriga händelser/
försäkringsmoment

 Se detaljerad info i respektive försäkringsvillkor.

  • Vår handläggningstid är ca 5 - 10 dagar, om vi erhållit all dokumentation för att kunna göra bedömning i ärendet. Under vissa perioder på året kan det dock ta något längre tid. 
  • Ska du anmäla flera olika skadehändelser, vänligen fyll i en anmälan per skada.  
  • Behöver du mer utrymme för t ex en beskrivning av ärendet – skriv då på separat papper och bifoga det till anmälan. Vi återkommer till dig om något är oklart!  
  • Har du ytterligare frågor är du välkommen att ringa, skicka post eller mejl till oss.

Handlingar postas i original till:
Gouda Reseförsäkring
”Skadeanmälan”
Box 3031
103 61 STOCKHOLM

Tel: 08-615 28 00
E-post: businessclaims@gouda-rf.se