Navigation, sök och inloggning

B2F0E3

Leva utomlands

Vid studier, praktik och arbete utomlands - för dig mellan 1 - 65 år

Upp till 365 dagar

  • Vid studier, praktik och arbete (ej Working Holiday Visa)
  • Ej krav på studiemedelsberättigad utbildning
  • Ingen självrisk

> Ladda ner  För- och efterköpsinformation för Leva Utomlands

> Ladda ner  Fullständigt villkor  | See conditions (English) 

Ska du studera eller arbeta utomlands?

Du får teckna Goudas Leva utomlands då du i ett och samma land och på minst halvtid ska studera, praktisera eller arbeta i privat regi. Perioden för detta ska vara förutbestämd och ordnad före avresedagen samt omfatta minst hälften av försäkringstiden.

Du kan inom försäkringsperioden resa på semester till ett tredje land, dock högst 14 dagar åt gången, om det sker inom tecknat premieområde (Europa, USA eller resten av världen).Om du ska studera, behöver utbildningen inte vara studiemedelsberättigad.

Har du ett Working Holiday Visa (eller liknande) får du istället teckna Goudas Ungdomsreseförsäkring eller Reseförsäkring.

Omfattning och valmöjligheter

Förutom ett omfattande personskydd, innehåller försäkringen bl a täckning i form av återbetalning av utbildningskostnader, tentamensskydd samt ett resstartsskydd.

Valbart moment
Vid förlust av ditt bagage under resan, kan egendomsskyddet ge ersättning med upp till 25 000 kr. Ersättning vid bagageförsening är också inkluderat. Om du väljer bort egendomsskyddet får du en lägre premie.

Ingen självrisk

Försäkringen gäller utan självrisk, bortsett från rättsskyddet.

Resa med familjen?

Försäkringen kan även tecknas för medföljande maka/make/sambo/registrerad partner som den försäkrade lever tillsammans med under äktenskapsliknande förhållanden samt för den försäkrades barn mellan 1-18 år.

Trygghet

Goudas Leva utomlands ger dig trygghet under resan. Blir du sjuk eller skadad, får du hjälp av vår egen alarmcentral. Vi har öppet dygnet runt och kan vägleda dig i medicinska frågor, hänvisa till närmaste vårdgivare och ge betalningsgarantier. Våra läkare, sjuksköterskor och krispsykologer är alltid tillgängliga – allt för att du ska känna dig trygg under resan och vara säker på att få effektiv assistans om något oförutsett händer.

Försäkringen är möjlig att teckna för dig som är mellan 1 och 65 år på avresedagen.

Försäkringsomfattning

Försäkringsomfattning

OmfattningMaximal ersättningsnivå
A. Akut läkarvårdNödvändiga och skäliga kostnader
B. Hemtransport 
Resekostnader för att besöka nära anhörig
pga allvarlig sjukdom, olycksfall eller död.
Nödvändiga och skäliga kostnader
Anhörigs resa till försäkringstagare pga allvarlig sjukdom, olycksfall eller död.
C. Olycksfall400.000 kr
Dödsfall25.000 kr
D. Ansvarsskydd för privatperson10.000.000 kr
Ansvar vid tjänsteutövning (au-pair eller kibuttz)1.000.000 kr
E. Överfallsskydd500.000 kr
F. Rättsskydd (ersätter 80% av  kostnaden)250.000 kr
G. Krishjälp10.000 kr
H. Tentamensskydd25.000 kr
I.  Återbetalning av utbildningskostnader50.000 kr
J. Egendomsskydd  
Personlig lösegendom varav:25.000 kr
- stöldbegärlig egendom20.000 kr
- kontanter2.000 kr
Bagageförseningmer än 6 tim - 750 kr
mer än 24 tim - 1000 kr
mer än 48 tim 1500 kr
K. Resstartsskydd 
Komma ikapp resa25.000 kr
Försening av allmänt färdmedelmer än 4 tim - 500 kr
mer än 24 tim - 1000 kr
(max 1000 kr)
Anslutningsskydd inom Norden1000 kr

* Möjlig att välja bort för att minska premien

Info

A. Läkarvård

Du får ersättning för alla nödvändiga och skäliga kostnader för akut läkarvård, sjukhusvård, medicin, ambulanstransport och övriga transporter för behandling och vård. Du ska söka läkare på vistelseorten i direkt anslutning till sjukdomens eller olycksfallsskadans uppkomst.

B. Hemtransport

I de fall det krävs, ordnar och täcker vi hemtransport tillbaka till Sverige. Du får också ersättning för extrakostnader om du är tvungen att resa hem till allvarligt sjuk nära anhörig, eller om nära anhörig behöver resa till dig.

C. Olycksfall - Invaliditetsbelopp

Vid olycksfallsskada gäller samma förutsättningar för läkarvård som i A. Läkarvård. Försäkringen gäller för medicinsk eller ekonomisk invaliditet vid olycksfall som leder till bestående men, och vid dödsfall på grund av olycksfall. Invaliditetsersättning för bestående men räknas i procent av försäkringsbeloppet på 400 000 kronor. Försäkringen gäller även för vanprydande ärr.

D. Ansvarsskydd

Försäkringen gäller för dig som privatperson, om du under resan orsakar skada på tredje (annan) person eller dennes egendom och du blir ersättningsansvarig eller skadeståndsskyldig för detta. Gouda måste kontaktas innan du vidtar åtgärder.

E. Rättsskydd

Blir du som privatperson involverad i en rättssak under resan hjälper vi dig och täcker för dina kostnader, inklusive ersättning för advokat- och rättegångskostnader. Gouda måste kontaktas innan du vidtar åtgärder.

F. Överfallsskydd

Vi lämnar ersättning för personskada som du utsätts för genom misshandel eller annat uppsåtligt våld. Ersättning beräknas enligt skadeståndslagen.

G. Krishjälp

Försäkringen täcker krispsykologisk behandling för psykiska skador som kan uppstå i samband med olycksfall, terrorhandlingar och andra liknande händelser begångna mot dig.

H. Tentamensskydd

Missar du ett tentamenstillfälle på grund av olycksfall eller akut sjukdom får du ersättning i förhållande till antalet poäng tentan är värd - en poäng motsvarar en veckas studier. Ersättning uträknas enligt CSN:s regler för lån och bidrag.

I. Återbetalning av utbildningskostnader

Om du måste avbryta dina studier på grund av en försäkringshändelse kan du få dina utbildningskostnader återbetalade.

J. Egendomsskydd (valbart)

Försäkringen gäller vid förlust av medtagen lösegendom (bagage) som du äger, hyr eller lånar för tillfälligt personligt bruk och som är orsakad av plötslig och oförutsedd händelse till exempel inbrott, stöld, brand, skadegörelse, läckage eller rån. Även täckning för bagageförsening vid utresan ingår.

K. Resstartsskydd

Resstartsskyddet hjälper dig om du får problem med förseningar av allmänt färdmedel och liknande när du är på väg till ditt studieland.

Premie

 
 Inklusive egendomExklusive egendom
 Första 30 dagarnaResterande, per dagFörsta 30 dagarnaResterande, per dag
Europa550 kr20 kr425 kr15 kr
Världen exkl. USA745 kr25 kr550 kr20 kr
Världen inkl. USA945 kr32 kr700 kr25 kr
  1. Var noga med att läsa i rätt tabell, beroende på vilket land du ska vistas i.
  2. Därefter går du in i tabellen och läser av din premie för de första 30 dagarna. Detta är din minimipremie.
  3. Multiplicera sedan din tabells dagspremie med det antal dagar utöver de 30 första dagarna du vill teckna försäkringen.